Lists & Rankings: China’s 400 Richest, 2007

Sort By:
+ Rank
+ Name
+ Net Worth
+ Age
+ Company

Top of the List
Profiles for all list members are included:
1. Yang Huiyan
2. Hui Wing Mau
3. Guo Guangchang
4. Zhang Li
5. Zhang Jindong
6. Peng, Xiaofeng
7. Zhang Xin
8. Lu Zhiqiang
9. Yung, Larry
10. Wong Kwong Yu

Source: Forbes

Resourceshelf