http://www.anc.org.za/elections/2009/manifesto/manifesto.html